Tootekataloog
Tagasi
Visas kategorijas

Tingimused

I.    Üldsätted


1.1. Käesolevad tingimused (edaspidi "Tingimused") loetakse teie(edaspidi "Ostja") ja e-poe "SuperKaup.ee" müüja (edaspidi"Müüja") vahel sõlmitud müügilepinguks. Käesolev ostu-müügilepingkehtestab Ostja ja Müüja kohustused ja vastutuse kaupade ostmisel e-poest"SuperKaup.ee " ning tagab mõlema poole õigused.
1.2. Enne tellimuse vormistamist (veebilehel registreerumist) peab klienttutvuma Tingimustega ja kinnitama seda, märgistades kasti, mis näitab, et tanõustub Teenuse tingimustega.  
1.3. Ostjal ei ole õigust täita tellimust, kui ta ei tunne e-poe tingimusi, einõustu nendega või nõustub nendega osaliselt. 
1.4. Müüja on vabastatud igasugusest vastutusest juhul, kui kahju onpõhjustatud sellest, et ostja ei ole tutvunud kaupluse eeskirjadega,arvestamata talle antud nõuandeid ja oma kohustusi, kuigi talle anti selleksvõimalus.
1.5. Müüja jätab endale õiguse neid tingimusi igal ajal ühepoolselt muuta,parandada või täiendada. Ostja suhtes kohaldatakse ostu ajal kehtivaideeskirju.
 

II.   Ostu-müügilepingu sõlmimise hetk


2.1. Müügileping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks hetkest, mil Ostjapärast veebipoes ostukorvi loomist, tarneaadressi märkimist, makseviisivalimist ja käesolevate tingimuste lugemist vajutab nupule "Kinnitatellimus" ja jääb kehtima kuni käesolevast lepingust tulenevate kohustustetäieliku täitmiseni. Kui ostja ei nõustu kõigi või osade tingimustega, ei tohita tellimust esitada.
2.2. Iga ostja ja müüja vahel sõlmitud leping registreeritakse ja salvestatakseandmebaasis .
 

III.   Ostja õigused ja kohustused


3.1. Ostjal on õigus osta e-poest kaupu vastavalt käesolevatele reeglitele jaEesti Vabariigi õigusaktidele. 
3.2. Ostja kohustub tasuma kaupade eest kokkulepitud hinna ja nende tarnimiseeest eeskirjades sätestatud tähtaja jooksul ning võtma tellitud kaubad vastuvastavalt käesolevatele eeskirjadele.
3.3. Ostja kohustub mitte edastama oma sisselogimisandmeid kolmandateleisikutele. Kui Ostja kaotab oma sisselogimisandmed, peab ta sellestviivitamatult teavitama Müüjat, kasutades jaotises "Kontakt" toodudkontaktandmeid.
3.4. Kui Ostja poolt registreerimisvormil esitatud andmed muutuvad, kohustubOstja neid viivitamatult ajakohastama. Kui Ostja esitab ebatäpseid andmeid võivale aadressi, vastutab Ostja kõigi sellest tulenevate tarne- või muudelisakulude eest, mida Müüja kannab.
3.5. Ostja kohustub järgima neid eeskirju ja mitte rikkuma Eesti Vabariigiõigusakte.

 

IV.   Müüja õigused ja kohustused


4.1. Kui Ostja üritab kahjustada e-poe "SuperKaup.ee "toimimist, stabiilsust, turvalisust või turvalisust või rikub oma kohustusi, onMüüjal õigus piirata, peatada või lõpetada Ostja juurdepääs e-poeleviivitamatult ja ilma eelneva etteteatamiseta ning ta ei vastuta Ostjaletekitatud kahju eest.
4.2. Müüja jätab endale õiguse neid tingimusi igal ajal ühepoolselt muuta,parandada või täiendada. Ostja suhtes kohaldatakse ostu ajal kehtivaideeskirju.
4.3. Müüjal on õigus tühistada Ostja tellimus ilma Ostjat eelnevaltteavitamata, kui Ostja ei maksa kauba eest 2 (kahe) tööpäeva jooksul.
4.4. Müüjal on õigus peatada või lõpetada e-poe toimimine ilma eelnevaetteteatamiseta ning ta ei vastuta Ostja poolt sellega seoses kantud kahjudeeest, välja arvatud juhul, kui Ostja on oma tellimuse enne peatamistkinnitanud. Kõik enne tegevuse lõpetamist võetud kohustused täidetakse täiesulatuses.
4.5. Müüja kohustub võimaldama Ostjal e-poes pakutavaid teenuseidnõuetekohaselt kasutada. Müüja ei garanteeri, et e-poe toimimine on katkematuvõi et andmete edastamine on vigadeta. Müüja ei vastuta kahju eest, mida Ostjakannab seoses veebipoe talitlushäirete ja/või andmeedastusvigadega.
4.6. Müüja kohustub tarnima Ostja tellitud kaubad Ostja poolt VII tellimusesmärgitud aadressile. Eeskirjade punktis sätestatud tingimustel.
4.7. Oluliste asjaolude korral, kui Müüja ei saa Ostjale tellitud kaupatarnida, kohustub Müüja pakkuma Ostjale samaväärset toodet. Kui Ostja keeldubkauba analoogi vastuvõtmisest või kui tal puudub kauba analoog, kohustub Müüjatagastama Ostja poolt makstud raha 14 tööpäeva jooksul, kui on tehtud ettemaks.Sellisel juhul vabaneb Müüja vastutusest kauba tarnimata jätmise eest.
4.8. Müüja kohustub kaitsma Ostja esitatud andmeid ja kasutama neid ainultkaupade müügi ja tarnimise eesmärgil, rikkumata Eesti Vabariigi õigusaktidessätestatud isikuandmete kaitse nõudeid.
 

V. Kaubadja nende hinnad


5.1. Iga toote omadused on esitatud iga toote puhul üldjoontes.
5.2. Kaupade avalik väljapanek ei kohusta Müüjat kaupu müüma.
5.3. Müüja jätab endale õiguse igal ajal tootevalikut muuta.
5.4. Müüja märgib ja Ostja tunnistab, et ta on teadlik sellest, et kaupluseskuvatud kauba värv, kuju või muud parameetrid ei pruugi vastata kaubategelikule suurusele, kujule ja värvile, mis on tingitud Ostja poolt kasutatavatehnilise seadme (nt monitori) omadustest.
5.5. Ostja nõustub, et tehes tellimuse elektrooniliselt veebipoes, nõustubOstja maksma kauba eest tellimuses märgitud hinda.
5.6. Konkreetsete toodete hinnad on näidatud eurodes ja need on märgitud igatoote kirjelduses. Müüja kohustub müüma kaupu tellimuse esitamise ajalkehtivate ja tellimusega kinnitatud hindadega.
5.7. Toote hind ei sisalda tarnekulusid. Kohaletoimetamise tasu makstakse kogutellimuse tasumisel.
5.8. Müüja kohustub tarnima Ostjale tellimuses nimetatud kaubad. Müüja eivastuta juhul, kui tarnitud kauba kogus ei ole täpne, juhul kui Ostja ontellimuses ebaõigesti märkinud kauba koguse.
5.9. Juhul, kui tellimuses on kindlaks määratud konkreetne kaubakomplekt,kohustub Müüja tarnima kõik kaubakomplekti kuuluvad tooted.
5.10. Müüja müüb kaupa vastavalt tellimuse tingimustele. Juhul kui Ostjaleüleantud kaup ei vasta teatavatele tellimuse nõuetele, kohustub Ostja esmaltteavitama sellest viivitamatult Müüjat e-posti või muude kindlaksmääratudkanalite kaudu ning Müüja kohustub võtma kõik vajalikud meetmed olemasolevatepuuduste kõrvaldamiseks, kui need puudused on tingitud Müüja või tema nimeltegutsevate kolmandate isikute süüst. 
 

VI.   Kauba eest tasumine


6.1. Ostja maksab tellitud kauba eest ühel veebipoes osutatud viisil.
6.2. Müüja alustab tellitud kauba pakendamist alles pärast kauba eest täielikumakse laekumist, kui Ostja otsustab maksta pangaülekandega. Makse loetaksesooritatuks, kui Müüja saab vastavast pangast maksekinnituse. 
 

VII.   Kaupade kohaletoimetamine


7.1. Tellimuse esitamisel kohustub Ostja määrama tarne sihtkoha.
7.2. Tellimuse toimetab Müüja või tema volitatud esindaja või kullerteenuskohale Ostja kulul. Müüja poolt määratud üksikjuhtudel tarnitakse Kaup Müüjakulul.
7.3. Tellimused toimetatakse kohale ainult Müüja või tema volitatud esindajatööajal. Eeldatav tarneaeg ja hind on märgitud tarneviisi kirjelduses. KuiOstja otsustab kauba eest tasuda pangaülekandega, arvestatakse tarneaeg alateskauba eest makse kinnituse kättesaamise hetkest. Tarneajad võivad erinedasõltuvalt Ostja elukohast, Ostja esitatud andmete täpsusest ja muudestasjaoludest.
7.4. Müüja kohustub saatma Ostja poolt tellitud kaubad valitud tarneviisi kauduja tähtaja jooksul võimalikult kiiresti alates kauba eest tasumise kinnitusekättesaamise või tellimuse kättesaamise kuupäevast Eestis asuvale aadressile.Ostja nõustub, et erandkorras võib tarne ettenägematute asjaolude tõttuhilineda. 
7.5. Müüja ei võta vastutust tarnetingimuste rikkumise eest kõikidel juhtudel,kui kaupa ei toimetata Ostjale kätte või kui kaupa ei tarnita õigeaegselt Ostjasüül või Müüjast sõltumatutel asjaoludel. Kui kuller ei saa kaupa Ostjale kättetoimetada Ostja süül või Ostjast mitteolenevatel asjaoludel, lepib kullerOstjaga täiendavalt kokku uue sobiva tarneaja. Kui ese jääb kliendi süü tõttukättesaamata, tagastatakse raha ainult kauba eest (kohaldatakse tagastamistasu,mis on võrdne saatmistasuga), nii et raha tagastatakse ilma saatmistasuta.
7.6. Müüja kohustub tarnima kauba Ostjale vastavalt tarneviisi kirjeldusestoodud tähtaegadele. Ostja nõustub, et erandjuhtudel võib kauba tarnimineviibida ettenägematute asjaolude tõttu, mis pole Müüja kontrolli all.Niisugustel juhtudel kohustub Müüja Ostjaga viivitamatult ühendust võtma ningkauba tarnet puudutavad küsimused ostjaga kokku leppima.
7.7. Oluliste asjaolude korral, kui Müüja ei saa Ostjale tellitud kaupatarnida, kohustub Müüja pakkuma Ostjale samaväärset toodet. Kui Ostja keeldubkauba analoogi vastuvõtmisest või kui tal puudub kauba analoog, kohustub Müüjatagastama Ostja poolt makstud raha 14 tööpäeva jooksul, kui on tehtud ettemaks.Sellisel juhul vabaneb Müüja vastutusest kauba tarnimata jätmise eest.
7.8. Müüja ei vastuta Ostja poolt tellitud kauba tarnimata jätmise võihilinenud tarnimise eest, kui see on tingitud kolmandate isikute süüst võiasjaoludest, mis on väljaspool Müüja kontrolli, et vältida nende asjaoludetekkimist või nende tagajärgi.
7.9. Müüja volitatud esindaja ei vastuta ega kontrolli, kas kaubale tuleb järgitellimuses nimetatud isik. Selle eest vastutab Ostja. Ostja nõustub, et kuikaup on toimetatud Ostja tellimuses märgitud aadressile ja kauba vastuvõtvaisiku allkiri saatelehel on olemas, loetakse kaup Ostjale üleantuks.
7.10. Saadetise kättetoimetamise ajal peab ostja koos müüja või tema volitatudesindajaga kontrollima saadetise seisukorda. Kui ostja allkirjastab arve,saatelehe või muu saadetise üleandmist ja vastuvõtmist tõendava dokumendi,kinnitab ta sellega, et kohale toimetatud saadetis on heas korras. Kui ostjamärkab, et tarnitud kaubasaadetise pakend on kahjustatud (kortsus, märg võimuul viisil väliselt kahjustatud), peab ostja selle märkima arvele(saatelehele) või muule saadetise üleandmise ja vastuvõtmise dokumendile ningkoostama müüja või tema esindaja juuresolekul vabas vormis kaubasaadetisekahjustuste aruande. Kui Ostja seda ei tee, ei vastuta Müüja Ostja ees kaubakahjustuste eest, mis on tingitud pakendi kahjustustest, kui ostja nendestülalmainitud moel ei teavitanud. 
7.11. Kui Ostja märkab, et kaup ei vasta tellimusele, kohustub ta viivitamatultvõtma ühendust Müüjaga e-posti teel [email protected]. Müüjakohustub võtma kõik meetmed olemasolevate puuduste kõrvaldamiseks, kui needpuudused on põhjustatud Müüja või tema nimel tegutsevate kolmandate isikutesüül.
 

VIII.   Kauba tagastamine ja garantii


8.1. Kauba tagastamine toimub vastavalt Eesti Vabariigi tsiviilseadustikule,2004. a. 11. veebruar Eesti Vabariigi majandusministri korraldusega nr. 86"Tarbijakaitseseadus", 2007 12. detsember Eesti Vabariigimajandusministri korraldusega nr. 375 "Kaupleja ja tarbija vahelisetehinguga seotud kauplemisvõte“
8.2. Kauba ümbervahetamine ja tagastamine toimub 14 päeva jooksul peale Ostjaltkirjaliku sooviavalduse saamist (e-posti teel [email protected] ),mis peab sisaldama tellimuse numbrit, tagastatavate või vahetatavate kaupadeloetelu ja tagastamise või vahetamise põhjust.
8.3. Vale kauba ja/või defektse kauba tagastamise korral kohustub Müüjaasendama sellise kauba sarnase kaubaga või ostja nõudmisel tagastama kauba(de)eest makstud raha. Tarnekulud katab müüja.
8.4. Kvaliteetsed ja kirjeldusele vastavad kaubad võib tagastada 14 päevajooksul. Tarnekulud kannab ostja.
8.5. Kaupade tagastamisel tuleb järgida järgmised tingimused:
8.5.1. Tagastatav toode peab olema korralikus originaalpakendis;
8.5.2. Kaup ei tohi olla ostja poolt kahjustatud;
8.5.3. Tagastatud toode peab olema heas seisukorras (ei tohi olla kahjustatudetiketid, rebenenud kaitsekiled jne). 
8.5.4. Tagastada saab ainult kasutamata kaupa;
8.5.5. Toode peab olema komplekteeritud samamoodi, nagu Ostja selle sai;
8.5.6. Toote tagastamisel peate esitama ostutõendi; 
8.5.7. Kauba tagastamise kulud kannab Ostja; 
8.5.8. Palun tagastage toode pakendi kättesaamisel pakendil olevaleaadressile. 
8.5.9. Tahtlikult või hooletusest kahjustatud kaupade eest ei saa hüvitist.
8.6. Kui kaupu vahetatakse ja selle tulemusena tekib hinnavahe, peab ostjaselle hinnavahe tasuma. Hinnavahe makstakse pangaülekandega märgitudpangakontole. Kui Müüja ei saa kaupa asendada, sest tal puudub kaup,tagastatakse Ostjale makstud summa.
8.7. Kui Ostja ei järgi punktis 8.5 sätestatud tagastamispoliitikat, on Müüjalõigus tagastatud kaupa mitte vastu võtta ja mitte tagastada Ostja poolttagastatud kauba eest makstud raha. 
8.8.  Ostja ei tohi tagastada lastekaupu, mille suhtes ei kohaldata EestiVabariigi seadusi. 

8.9. Kui toote kirjelduses ei ole märgitud teisiti, kehtib tootele14-päevane kvaliteedigarantii. 
 

IX.   Vastutus


9.1. Registreerimisvormis esitatud andmete õigsuse eest vastutab Ostja. Ostjavastutab registreerimisvormis esitatud valedest või ebatäpsetest andmetesttulenevate tagajärgede eest.
9.2. Lepingupooled vastutavad veebipoes sõlmitud ostu-müügilepingu rikkumiseeest Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras.
9.3. Müüja ei vastuta teiste ettevõtete veebilehtede teabe või tegevuse eestning ei jälgi, kontrolli ega esinda neid ettevõtteid ja isikuid, isegi kuiOstja siseneb nendele veebilehtedele Müüja veebipoes olevate linkide kaudu.
9.4. Vastavalt Eesti Vabariigi Digitaalallkirja seadus paragrahv 3 lõike 2sätetele nõustub Ostja Müüjaga, et Ostja tegevuse kinnitamisel e-poes koose-poe sisselogimisandmetega (autentimiskood) on elektroonilise allkirja seaduseparagrahv 3 lõikes 1 sätestatud elektroonilise allkirja õiguslik mõju (stsellel on sama õiguslik mõju kui allkirjal kirjalikul dokumendil ja see onkohtus tõendina aktsepteeritav). Ostja kaitseb oma sisselogimisandmeid ja eiavalda neid, tagab, et andmeid tunneb ja kasutab ainult tema ise ning ei edastaega tee neid muul viisil teistele isikutele kättesaadavaks. Kui te kahtlustate,et teie sisselogimisandmetele võis ligi pääseda mõni teine isik, peate tesellest viivitamatult teavitama Müüjat ja teavitama Müüjat viivitamatult teiesisselogimisandmete rikkumisest või avalikustamisest. Kõiki Ostjaidentifitseerimisandmete abil tehtud toiminguid loetakse Ostja teostatuks ningOstja võtab täieliku vastutuse selliste toimingute tagajärgede eest.
9.5. Kahju tekkimisel hüvitab süüdi olev pool teisele poolele tema süültekkinud otsese kahju.
 

 X.   Teabe saatmine


10.1. Müüja saadab kõik teated Ostja registreerimisvormis esitatud e-postiaadressile.
10.2. Ostja saadab kõik teated ja küsimused Müüja veebipoe "SuperKaup.ee"jaotises "Kontaktid" märgitud kontaktide kaudu.
 

XI.    Lõppsätted
 

11.1. Käesolevad eeskirjad on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigiõigusaktidega.
11.2. Käesolevast eeskirjast tulenevate suhete suhtes kohaldatakse EestiVabariigi õigust.

11.3. Kõik käesolevate tingimustetäitmisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel.Erimeelsuste korral lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seadustegakehtestatud korras.